E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2016:2188
Hoge Raad, 15/03037

Inhoudsindicatie:

Beklag. Beslag ex art. 94 Sv op een groot geldbedrag dat klager aan de politie heeft aangeboden ter betaling van een in een andere zaak opgelegde schadevergoedingsmaatregel, hetgeen leidt tot verdenking t.z.v. witwassen. 1. Rechtmatigheid van beslag. 2. Belang van strafvordering.

Ad 1. Dat op klager de verplichting rustte tot betaling van € 27.080,34 aan de Staat uit hoofde van de hem onherroepelijk opgelegde schadevergoedingsmaatregel, kan niet meebrengen dat het i.v.m. de verdenking van witwassen ex art. 94 Sv onder klager gelegde beslag op dit hem toebehorend geldbedrag reeds daardoor onrechtmatig is. De stelling dat dit geld niet vatbaar is voor inbeslagneming a.b.i. art. 94, eerste en tweede lid, Sv omdat dit geld bij voorrang in aanmerking behoort te komen om daarmee aan de betalingsverplichting van klager aan de Staat te voldoen, vindt geen steun in het recht. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan het beslag jegens klager disproportioneel zou zijn, zijn niet gesteld. Het staat niet ter beoordeling van de beklagrechter of en, zo ja, in hoeverre voorwerpen die ex art. 94 Sv zijn inbeslaggenomen door het OM dienen te worden aangewend ter voldoening van een aan beslagene opgelegde schadevergoedingsmaatregel.

Ad 2. Het oordeel van de Rb dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van het geld zal bevelen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen hetgeen de Rb heeft overwogen omtrent het redelijk vermoeden van schuld aan het misdrijf witwassen waarvan klager wordt verdacht. Dit oordeel draagt de ongegrondverklaring van het klaagschrift zelfstandig, zodat hetgeen de Rb op dit punt voor het overige heeft overwogen, buiten bespreking kan blijven. CAG: anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie